ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's Degree


Master of Economics Program

Main Objectives of the Curriculum
          To produce analysts to adjust economics knowledge with various data analysis materials, up-to-date under changing times in regional, country, and world economics.

Course Highlights
Consists of 4-course groups

1. Data Analysis Economics
2. Human Resource and Health Economics
3. Green Economics
4. Business and Finances Economics

Instruction Model
Plan A (Focus on thesis only)
- Study field trip both in Thailand and aboard
- Support funding for thesis

Plan B (Focus on Independent study)
- Various courses and subjects
- Support funding for presentation aboard
- Study field trip both in Thailand and aboard
- Support materials for study

Total tuition fee
1. Plan A type A2 (Saturday-Sunday) Total tuition fee 120,000 baht
2. Plan B (Saturday-Sunday) Total tuition fee 200,000 baht


Register   Structure