ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's Degree


Master of Economics Program

Main Objectives of the Curriculum
          To produce graduates who are skilled in economic knowledge, analysis skills, and research, and can combine the knowledge from the government sector and private organizations under changing times in regional, country, and world economics.

Instructional Model:
• Plan A
- Core courses (15 credits)
- Elective courses (9 credits)
- Non-credit courses (7 credits)
- Thesis (12 credits)
• Plan B
- Core courses (15 credits)
- Elective courses (15 credits)
- Non-credit courses (7 credits)
- Independent study (6 credits)

Course Highlights
- International Economics
- Resource and Environmental Economics
- Agricultural Economics
- Health Economics
- Regional Economics
- Labor Economics
- Industrial Organization
- Public Economics

Student Admission
Plan A (Saturday - Sunday)
Course size: 10


Register   Structure