ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

Master's DegreeMaster of Communication Arts in Communication

Main Objectives of the Curriculum
1. To build graduates who can enhance communication skills to respond to global trends while still keeping a local mindset.
2. To develop research skills for sharing communications with the community.
3. To make connections with the government sector, private companies, and international organizations, including setting up programs and activities for technology and new media development.

Instructional Model:
• Plan A (Monday – Friday)
- Core courses (15 credits)
- Elective courses (9 credits)
- Non-credit courses (5 credits)
- Thesis (12 credits)
• Plan B (Saturday – Sunday)
- Core courses (15 credits)
- Elective courses (15 credits)
- Non-credit courses (5 credits)
- Independent study (6 credits)

Specific Admission Requirements
Submission of a research proposal (not over 1 page A4) with the application form

Course Highlights
1. Communication Theories
2. Communication in the Digital Age
3. Research Methodology in Communications
4. Glocal Communication
5. Message Design and Management Strategies
6. Communication for Relationship Management

Student Admission
• Plan A (Monday – Friday)
1/2018 course size: 5 2/2018 course size: 5
• Plan B (Saturday - Sunday)
1/2018 course size: 20 2/2018 course size: 5Register Structure