ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท

สมัครเข้าศึกษา


Master of Science Program in Entrepreneur Technology and Innovation Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการและการจัดการนวัตกรรม

จุดเด่นหลักสูตร
เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่ผสมผสานความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เข้ากับการบริหารธุรกิจ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี สามารถคาดการณ์และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความคิดสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล โดยสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในการดำเนินธุรกิจ

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. นวัตกรรม และการออกแบบธุรกิจ
2. การประเมินนวัตกรรม และธุรกิจ
3. การจัดการเทคโนโลยีและทรัพย์สินทางปัญญา
4. การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจ

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก1
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก2
- รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
3. แผน ข
- รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แผน ก แบบ ก1 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 5 5
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 5 5
แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 10 -


หมายเหตุ (ถ้ามี)
- กรณีที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจำนวนไม่ถึง 5 คน หลักสูตรอาจจะพิจารณาไม่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้นๆ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2
120,000 30,000 30,000 - 30,000 30,000 - 3,400
แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
160,000 27,000 27,000 26,000 27,000 27,000 26,000 4,500