ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Business Administration Program in Asian Business Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเอเชีย

About the Program
The program is designed to equip graduates with deep understanding of the true nature of diverse economies and culture in Asian region as well as with remarkable capability to be successful scholars and business leaders, particularly in Asian business. It is suitable for academic and business people who seek to participate in Asian's fast growing markets. The program provides comprehensive understanding of how to successfully perform research and business tasks in the challenging circumstances of the Asian countries and keep students well-informed of Asia's dynamic environments.

The Program Structure
The Full-Time MBA program offers an intense curriculum comprising of 36 credits completed within two academic years.

Plan A1
No core courses
No electives
36 credits hours of thesis
6 credit hours of non-credit classes

Essential Tools and Update
1. Research Methodology in Social Sciences
2. Seminar in Management Theories
3. Current Topics in Asian Business Management

Country Specific Doing Business in a Specific Country
Comparative Regional Studies
Tuition 2017-18 (in Thai Baht)

Teaching Method English is used as a medium of instruction in all classes. Teaching method is a combination of lecture, group discussions, and seminars. Business case studies used in classes are emphasized but are not limited to Asian countries. At the end of the program, students are required to choose a country of their interest and to examine the variety of industries within that country to understand the market realities

Admissions Students in Plan A1 and A2 are required to have
- A university graduate with a Bachelor's degree of equivalent in Business Administration or in a related field with a GPA of 2.75 or as approved by the program committee.
- TOEFL 500 or equivalent in other tests as specified by Naresuan University or as approved by the program committee.
- At least 1 year of work experience or as approved by the program committee.ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
370,000 92,500 92,500 92,500 92,500 92,500


สมัครเข้าศึกษา