ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Business Administration (M.B.A.)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์กรท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและสภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเน้นให้ผู้ประกอบการมีสภาวะผู้นําและบริหาร จัดการองค์กร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและนักธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วน)

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก2 (วันเสาร์-อาทิตย์) :
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์) :
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข : มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การเป็นผู้ประกอบการและเริ่มต้นธุรกิจ
2. การบริหารการลงทุน
3. หลักการคิดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
4. การจัดการธุรกิจและนวัตกรรม
5. การจัดการวิกฤตการณ์
6. การคิดเชิงออกแบบ

จำนวนรับนิสิต
แผน ก แบบ ก2 : จำนวน 30 คน แผน ข : จำนวน 30 คน

สมัครเข้าศึกษาแผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
แผน ก2 เสาร์-อาทิตย์ 210,000 52,500 52,500 52,500 52,500 0 - 5,400

แผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
Executive แผน ข 270,000 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 - 5,400