ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Business Administration (M.B.A.)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
1. เป็นหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จัดการองค์กรท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเน้น ให้ผู้ประกอบการมีสภาวะผู้นำและบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2. ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ในการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและนักธุรกิจ ที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่
3. จัดโครงการศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัว)

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี
2) สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าจากทุกสาขาวิชา
3) ไม่อยู่ในสมณเพศ
4) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่อง มาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยความประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ และไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่อง มาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (วันเสาร์-อาทิตย์)
- รายวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์)
- รายวิชาบังคับ จำนวน 21 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การเป็นผู้ประกอบการและเริ่มต้นธุรกิจ
2. การคิดเชิงออกแบบ
3. ศิลปะการสื่อสารในองค์กร
4. หลักการคิดและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
5. การจัดการธุรกิจและนวัตกรรมในระดับโลก
6. การวิเคราะห์ผู้บริโภคเชิงลึก

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข (วันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 60 คน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มใบสมัครของมหาวิทยาลัยนเรศวร
2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ
3. สำเนาใบทรายสคิปท์ และสำเนาปริญญาบัตร อย่างละ 1 ฉบับ
4. ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน

ดาวน์โหลดใบสมัครแผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
แผน ก2 เสาร์-อาทิตย์ 210,000 52,500 52,500 52,500 52,500 0 - 10,000

แผนการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
Executive แผน ข 270,000 60,000 60,000 50,000 50,000 50,000 - 10,000