ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท

สมัครเข้าศึกษา


Master of Business Administration (M.B.A.)

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจและสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และเน้นให้ผู้ประกอบการมีสภาวะผู้นําและบริหารจัดการองค์กร โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินการสอนโดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงตลอดจนมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ จัดโครงการ ศึกษาดูงานในหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางส่วน)

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การเป็นผู้ประกอบการและเริ่มต้นธุรกิจ
2. หลักการลงทุน
3. การบริหารการตลาดสมัยใหม่
4. นวัตกรรมการคิดเชิงออกแบบ
5. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
6. การบริหารธุรกิจดิจิทัล

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
- รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต

- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิต - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
- รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 9 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นเจ้าของธุรกิจ หรือทายาทธุรกิจ

จำนวนรับนิสิต

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 15 -
แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 30 -ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แผน ก แบบ ก2 แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
210,000 52,500 52,500 52,500 52,500 - - 5,400
แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
210,000 52,500 52,500 52,500 52,500 - - 5,400