ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท

สมัครเข้าศึกษา


Master of Business Administration Program in Strategic Digital Business Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจดิจิทัลเชิงกลยุทธ์

จุดเด่นหลักสูตร
          มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริหารจัดการที่ทันสมัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์กับนานาประเทศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อบูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่สามารถขจัดกำแพงความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรและแต่ละหน่วยขององค์กร ภายใต้จิตสำนึกในจรรยาบรรณและเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไปใช้ สร้างบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำในการจัดการได้อย่างลงตัว

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การบริหารและการประเมินเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกลยุทธ์
2. นวัตกรรมและการคิดเชิงออกแบบ
3. การบริหารจัดการการตลาดดิจิทัลและกระบวนการพัฒนาลูกค้า
4. ความเป็นผู้นำควอนตัมและการจัดการการเปลี่ยนแปลง
5. การจัดการธุรกิจดิจิทัล
6. การวิเคราะห์ธุรกิจ
7. ข้อมูลมหัตและวิทยาการข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์
8. การวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กรและการจัดการกระบวนการธุรกิจเชิงกลยุทธ์

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก1
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 4 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก2
- รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 4 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
3. แผน ข
- รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
- รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
- รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 4 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
- สำหรับผู้สมัครเรียน แผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

จำนวนรับนิสิต

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แผน ก แบบ ก1 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 5 5
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 5 5
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 5 5
แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 5 5


ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แผน ก แบบ ก1 และ แผน ก แบบ ก2
151,200 37,800 37,800 - 37,800 37,800 - 4,200
แผน ก แบบ ก2 แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
151,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 4,200
แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
151,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 4,200