ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration Program in Strategic Information Technology Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์

จุดเด่นหลักสูตร
          มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการที่ทันสมัย สามารถใช้ภาษาอังกฤษติดต่อสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์กับนานาประเทศ โดยการพัฒนาองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศใช้บูรณาการเข้ากับหลักการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ สร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ที่สามารถขจัดกำแพงความแตกต่างของแต่ละวัฒนธรรมองค์กรและแต่ละหน่วยขององค์กร ภายใต้จิตสำนึกในจรรยาบรรณสายวิชาชีพและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างทางเลือกในการนำกลยุทธ์การบริหารจัดการและเทคโนโลนีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไปใช้ สร้างบุคลิกภาพในการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำในการจัดการได้อย่างลงตัว

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก1
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 10 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 36 หน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก2
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 10 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
1. แผน ก แบบ ก1 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 1/2563 จำนวน 5 คน, 2/2563 จำนวน 5 คน
2. แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) จำนวน 5 คน
3. แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) จำนวน 10 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
สำหรับผู้สมัครเรียน แผน ก แบบ ก1 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร
2. การจัดการนวัตกรรมองค์กรเชิงกลยุทธ์
3. การจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์
4. การตลาดดิจิทัล
5. รูปแบบการดำเนินการธุรกิจ
6. การวางแผนและการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. แนวคิดระบบการวางแผนการใช้ทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก1 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
151,200 37,800 37,800 37,800 37,800 37,800
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
151,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200 25,200


โครงสร้างหลักสูตร  สมัครเข้าศึกษา