ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร
          การศึกษาเชิงลึกให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย และการสร้างสรรค์ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทานของการท่องเที่ยวในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน และระดับนานาชาติ โดยผ่านกระบวนการวิจัยเชิงบูรณาการกับศาสตร์ต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
  - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
  จำนวน 10 คน
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  จำนวน 20 คน (กรณีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน จะไม่เปิดสอนหลักสูตร)

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลังจบปริญญาตรีมาอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
  1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
  2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
  3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
  4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
  1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ
  2. สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ
  3. การวิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว
  4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ
  5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ

อาจารย์ประจำหลักสูตร
  1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ดาบเพชร
  3. ดร.เกษวดี พุทธภูมิพิทักษ์
  4. ดร.จารุวรรณ แดงบุปผา
  5. ดร.เพชรศรี นนท์ศิริ


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500


แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
210,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 - 20,000


ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร