ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Arts Program in Tourism and Hospitality Management

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและจิตบริการ

จุดเด่นของหลักสูตร
          เน้นการสร้างความเข้าใจทั้งศาสตร์และศิลป์ด้านการท่องเที่ยวในเชิงลึก มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาจิตบริการแบบไทย ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคเทคโนโลยี 4.0

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
2. แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต


จำนวนรับนิสิต
1. แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 1/2563 จำนวน 10 คน 2/2563 จำนวน 10 คน
2. แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 1/2563 จำนวน 20 คน 2/2563 จำนวน 20 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาหลังจบปริญญาตรีมาอย่างน้อย 1 ปี หรือผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ
2. สหวิทยาการศึกษาในการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการ
3. การวิเคราะห์พฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว
4. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการบริการ
5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและจิตบริการค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
90,000 22,500 22,500 22,500 22,500 22,500


แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
210,000 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 - 20,000


  โครงสร้างหลักสูตร  สมัครเข้าศึกษา