ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท

สมัครเข้าศึกษา


Master of Accountancy Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

จุดเด่นหลักสูตร
          ผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชี มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชีด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะด้านการวิจัย บนพื้นฐานของความมีคุณธรรม และจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำงบการเงิน
2. การบัญชีบริหารและการจัดการข้อมูลเชิงกลยุทธ์
3. การบริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี
4. การวิเคราะห์งบการเงินและการลงทุน
5. เทคโนโลยีสำหรับการบัญชีและการเงิน
6. การจัดการเครื่องมือทางการเงิน

รูปแบบการศึกษา
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก2
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี
2. แผน ข
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่ได้ผ่านการเรียนวิชาทางด้านการบัญชีอย่างน้อย 6 หน่วยกิต
- ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นๆ หรือผ่านการเรียนวิชาทางด้านการบัญชีไม่ถึง 6 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้านการบัญชี และเข้าอบรมพัฒนาความรู้ตามที่หลักสูตรกำหนด ก่อนเข้าการศึกษา

จำนวนรับนิสิต

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) 5 -
แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 15 -
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แผน ก แบบ ก2
100,000 25,000 25,000 - 25,000 25,000 - 2,800
แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5,000