ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Accountancy Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

จุดเด่นหลักสูตร
          เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางการบัญชี รวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชี และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบการจัดการศึกษา
1. แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การบริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำงบการเงิน
3. การควบคุมและการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การวิเคราะห์การเงิน
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การจัดการเครื่องมือทางการเงิน


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000


โครงสร้างหลักสูตร  สมัครเข้าศึกษา