ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Accountancy Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

จุดเด่นหลักสูตร
          เพื่อผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านวิชาชีพการบัญชีและก้าวทันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิด เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหาทางการบัญชี รวมถึงมีทักษะด้านการบริหารจัดการข้อมูลทางการบัญชี และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 6 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 18 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 12 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 6 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
จำนวน 5 คน
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
จำนวน 30 คน

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• แผน ก แบบ ก2
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสาขาวิชาการบัญชี
• แผน ข
   - สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
   - สำหรับผู้ที่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบัญชี ต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานทางด้าน การบัญชีที่ทางหลักสูตรกำหนดก่อนเข้าศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. การบริหารระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการจัดทำ งบการเงิน
3. การควบคุมและการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. การวิเคราะห์การเงิน
5. การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
6. การจัดการเครื่องมือทางการเงิน

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000

   แผน ข. (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
180,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร