ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Economics Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
          หลักสูตรมุ่งผลิตนักวิเคราะห์ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายและทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระดับประเทศ และพลวัตประชาคมโลก

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก (เน้นทำวิทยานิพนธ์)
  - มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - สนับสนุนทุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนิสิต
• แผน ข (เน้นทำการค้นคว้าอิสระ)
  - มีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย
  - สนับสนุนทุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
  - มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - สนับสนุนหนังสือเรียนตลอดหลักสูตร
รายวิชาที่น่าสนใจ
  - เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล
  - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ
  - เศรษฐศาสตร์สีเขียว
  - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
  แแผน ข
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
200,000 35,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000


โครงสร้างหลักสูตร  สมัครเข้าศึกษา