ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท


Master of Economics Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
          หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ มีความสามารถในการวิเคราะห์ การทำ วิจัยและการเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน ภายใต้การ เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจภูมิภาค เศรษฐกิจประเทศ และเศรษฐกิจโลก

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
  - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
  - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
  - จำนวน 10 คน
• แบบ ข
  - จำนวน 20 คน (กรณีผู้สมัครไม่ถึง 5 คน จะไม่เปิดสอนหลักสูตร)

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
  -

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย
ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
  - เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
  - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  - เศรษฐศาสตร์เกษตร
  - เศรษฐศาสตร์สุขภาพ
  - เศรษฐศาสตร์ภูมิภาค
  - เศรษฐศาสตร์แรงงาน
  - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
  - เศรษฐศาสตร์สาธารณะ


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
  แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
  แแผน ข
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
200,000 35,000 35,000 35,000 35,000 30,000 30,000 30,000


ดาวน์โหลดใบสมัคร   โครงสร้างหลักสูตร