ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโท

สมัครเข้าศึกษา


Master of Economics Program

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

จุดเด่นของหลักสูตร
          หลักสูตรมุ่งผลิตนักวิเคราะห์ที่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ เพียบพร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความหลากหลายและทันสมัย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจระดับภูมิภาค เศรษฐกิจระดับประเทศ และพลวัตประชาคมโลก

รายวิชาที่น่าสนใจ
  - เศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล
  - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์และสุขภาพ
  - เศรษฐศาสตร์สีเขียว
  - เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงิน

รูปแบบการจัดการศึกษา
  แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
  - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
  - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 7 หน่วยกิต
  - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต
  - มีรายวิชาเลือกที่หลากหลาย
  - สนับสนุนทุนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ
  - มีโอกาสได้เข้าศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  - สนับสนุนหนังสือเรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนรับนิสิต

แผนการเรียน จำนวนรับนิสิต (คน)
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) 20 -


ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3) ภาคเรียนต้น (1) ภาคเรียนปลาย (2) ภาคเรียนฤดูร้อน (3)
แผน ข แบบ 3 ภาคการศึกษา (จัดการเรียนการสอนวันเสาร์-อาทิตย์)
180,000 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000 - 5,000