ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

หลักสูตรปริญญาโทMaster of Communication Arts Program in Communication

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

จุดเด่นของหลักสูตร
1. มุ่งสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะทางการสื่อสาร ที่ตอบสนองต่อสังคมในยุคดิจิทัล และคงซึ่งความ เป็นท้องถิ่น
2. มุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำวิจัยที่สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการสื่อสาร สู่สาธารณะ
3. มีการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัด โครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและสื่อใหม่

รูปแบบการจัดการศึกษา
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 9 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
   - วิทยานิพนธ์ จำนวน 12 หน่วยกิต
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   - รายวิชาบังคับ จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาเลือก จำนวน 15 หน่วยกิต
   - รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จำนวน 5 หน่วยกิต
   - การค้นคว้าอิสระ จำนวน 6 หน่วยกิต

รายวิชาที่น่าสนใจ
   1. ทฤษฎีการสื่อสาร
   2. การสื่อสารในยุคดิจิทัล
   3. การวิจัยทางการสื่อสาร
   4. การสื่อสารโลกาท้องถิ่นภิวัฒน์
   5. ยุทธศาสตร์การออกแบบและจัดการสาร
   6. การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์

จำนวนรับนิสิต
• แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
   จำนวน 5 คน
• แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
   จำนวน 20 คน (กรณีผู้สมัครไม่ถึง 10 คน จะไม่เปิดสอนหลักสูตร)

คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
• แนบหัวข้องานวิจัยที่สนใจ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) ส่งมาพร้อมกับใบสมัครเรียน)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้เข้าศึกษา
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดย ความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

รายวิชาที่น่าสนใจ
1. ทฤษฎีการสื่อสาร
2. การสื่อสารในยุคดิจิทัล
3. การวิจัยทางการสื่อสาร
4. การสื่อสารโลกาท้องถิ่นภิวัฒน์
5. ยุทธศาสตร์การออกแบบและจัดการสาร
6. การสื่อสารเพื่อบริหารความสัมพันธ์

ดาวน์โหลดใบสมัคร โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร
   แผน ก แบบ ก2 (เรียนวันจันทร์ – ศุกร์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย
100,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000
   แผน ข (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 การลงทะเบียนภาคเรียนฤดูร้อน และ หรือไม่สำเร็จการศึกษาและมีรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน/ภาคเรียนละ
ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคเรียนต้น ภาคเรียนปลาย ภาคเรียนฤดูร้อน
210,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000