ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ข้อบังคับ / ระเบียบ / ประกาศ

5. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงหอพักนิสิต มน. ประจำปีการศึกษา 2565
6. ประกาศ เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิต มน.
7. ประกาศ เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
8. ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
9. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติในการบันทึก การเทียบโอน และการเทียบค่าประสบการณ์ การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี
10. ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการมอบชุดครุยวิทยฐานะและเหรียญเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้นำนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. ประกาศ เรื่อง อัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
12. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขอยืมเงิน และคืนเงินยืมกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย
13. ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนฯ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเนื่องจากอุบัติเหตุ