ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
  จ.พิษณุโลก 65000
 • Phone:055964949
 • Email: info_bec@nu.ac.th
 • BEC
  •Alumni
  •The Homecoming of HUSO, MIS and BEC
  •2019

Alumni

Welcome to Faculty of Business, Economics and Communications. Whether you studied here for two-or-twenty years, BEC alumni are “Faculty of Business, Economics and Communications,” and we want to stay connected.

READ ARTICLE

Achievements and Outstanding Awards

READ ARTICLE

Achievements and Outstanding Awards

Achievements and Outstanding Awards