ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 อบรมป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมดับเพลิง ประจำปี 2561 วันที่ 20 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
2 MOU between Hue Industrial College วันที่ 10-12 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
3 สภากาชาดไทยมอบประกาศเกียรติคุณคณะบริหารธุรกิจฯ วันที่ 8 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
4 นักข่าวแห่งอนาคตทรู ปีที่ 16 ..อ่านต่อ..
5 ประชุมหารือ การจัดทำ Souvenir วันที่ 7 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
6 Google Classroom ปฏิวัติรูปแบบการสอน วันที่ 7 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
7 พิธีรับมอบ SET e-Learning วันที่ 4 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
8 ปรับแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะ 2561 วันที่ 30 พ.ค. – 1 มิ.ย. 61 ..อ่านต่อ..
9 คืนสู่เหย้า 26 ปี การจัดการธุรกิจ วันที่ 26 พ.ค.61 ..อ่านต่อ..
10 ร่วมพิธีปิดหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์เชิงบวกรุ่นที่ 3 วันที่ 25 พ.ค.61 ..อ่านต่อ..
11 SITM (การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์) ศึกษาดูงาน 4-6 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
12 แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิจัยครั้งที่ 3 วันที่ 23 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
13 เข้าพบ ผวจ.พิจิตร วันที่ 23 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
14 ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 วันที่ 19 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
15 นำเสนองานสหกิจศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ วันที่ 21 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
16 คณะผู้บริหารพบผู้นำสโมสรนิสิต BEC ปีการศึกษา 2560 วันที่ 18 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
17 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนไปปรับแผนกลยุทธ์ฯ ประจำปี 2561 วันที่ 18 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
18 นำเสนองานสหกิจศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยว วันที่ 18 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
19 นำเสนองานสหกิจศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันที่ 18 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..
20 นำเสนองานสหกิจศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร วันที่ 18 พ.ค. 61 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 61  Next >> 


Total 1201 list