ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 BEC ดีต่อใจ วันที่ 14 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
2 Biz Giant Talk “มุ่งสู่การทำงานที่เป็นเลิศ...ด้วยพลังทีมสร้างสรรค์” วันที่ 14 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
3 เสริมสิริมงคล วาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 BEC วันที่ 14 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
4 นิสิตคนเก่ง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปรณรงค์ วันที่ 13 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
5 บันทึกเทปรายการสองแควยามเช้า MSS Cable TV พิษณุโลก วันที่ 12 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
6 MOU ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 7 ก.ย.60 ..อ่านต่อ..
7 MOU ร่วมกับ Leyte Normal University จากประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 6 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
8 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 4 ก.ย. 60 ..อ่านต่อ..
9 พิธีไหว้ครูคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ..อ่านต่อ..
10 สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ หัวข้อ “อบรมเชิงทฤษฏี” วันที่ 31 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
11 สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) วันที่ 30 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
12 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสาร) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 21 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
13 หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสาร) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 21 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
14 NU Open House 2017 วันที่ 18 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
15 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 17 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
16 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 17 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
17 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 16 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
18 หลักสูตรบริหารธุกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ) ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 15 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
19 ประชุมสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส วันที่ 11 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..
20 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2559 วันที่ 11 ส.ค. 60 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 54  Next >> 


Total 1070 list