ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 ประชุมหารือการตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก วันที่ 21 พ.ค. 63 ..อ่านต่อ..
2 อบรม “เทคนิคการเขียน มคอ.3-5 รูปแบบใหม่” วันที่ 12 พ.ค. 63 ..อ่านต่อ..
3 ประชุมปิดตรวจเพื่อสรุปผลการตรวจสอบการดำเนินงานของสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว และ กองทุนเพื่อการศึกษานิสิต วันที่ 20 มี.ค. 63 ..อ่านต่อ..
4 ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 12 มี.ค. 63 ..อ่านต่อ..
5 นิสิตรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพจิตใจ วันที่ 1 มี.ค. 63 ..อ่านต่อ..
6 BEC ร่วมประชุม Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) วันที่ 4 มี.ค. 63 ..อ่านต่อ..
7 อบรมทักษะการใช้ชีวิตและจริยธรรม วันที่ 28 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
8 การแข่งขันกีฬาภายในม.นเรศวร ประจำปี 2563 วันที่ 28 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
9 ศึกษาดูงานศูนย์กระจายสินค้า CP ALL จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ..อ่านต่อ..
10 ผู้แทนคณบดี BEC เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 24 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
11 BEC เข้ามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ AUN-QA แก่มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 19 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
12 การจัดการความรู้ (KM) : ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม/สัมมนา วันที่ 19 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
13 ร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 26 ปี วันที่ 19 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
14 พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันที่ 18 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
15 เวทีผู้บริหารพบประชาคม มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2563 วันที่ 18 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
16 พิธีติดเข็มเครื่องหมายคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ..อ่านต่อ..
17 ประชุมเปิดตรวจสอบและเข้าสอบทานการบริหารกองทุนเพื่อการศึกษานิสิต และ การบริหารสถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการจัดการท่องเที่ยว วันที่ 17 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
18 ร่วมงานส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย วันที่ 17 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
19 BEC พร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ AUN-QA ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..
20 ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 6 ก.พ. 63 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 75  Next >> 


Total 1492 list