ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม Leadership Institute ..อ่านต่อ..
2 ประชาสัมพันธ์ทุนอบรมหลักสูตรการให้บริการทางการบิน 3 เดือน ..อ่านต่อ..
3 ประชาสัมพันธืโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี ..อ่านต่อ..
4 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำห้อง SETIC ..อ่านต่อ..
5 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยน Aichi University ..อ่านต่อ..
6 ประชาสัมพันธ์ทุนโครงการแลกเปลี่ยน Shinshu University ..อ่านต่อ..
7 ประชาสัมพันธ์ UMAP 2018 Program C ..อ่านต่อ..
8 ประชาสัมพันธ์ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ..อ่านต่อ..
9 ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศฟิลิปปินส์ ..อ่านต่อ..
10 โครงการ "สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม" New Entrepreneurs Creation:NEC ปีงบประมาณ 2561 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ing-ka.com และที่ FB:ingkacompany หรือโทร 053-216427/0815301141 ..อ่านต่อ..
11 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุม EURIE ..อ่านต่อ..
12 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัยระยะสั้นในแคนาดา ..อ่านต่อ..
13 ประชาสัมพันธ์งานประชุม ASAIHL ณ ประเทศญี่ปุ่น ..อ่านต่อ..
14 ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะสั้น ณ Kanazawa University ประเทศญี่ปุ่น ..อ่านต่อ..
15 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอเรียนเชิญบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) ..อ่านต่อ..
16 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ..อ่านต่อ..
17 อพท.4 ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์" ..อ่านต่อ..
18 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Refresher Course ..อ่านต่อ..
19 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Master รุ่นที่ 3 ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ..อ่านต่อ..
20 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 26  Next >> 


Total 507 list