ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน Gmail ภายใต้ @nu.ac.th ..อ่านต่อ..
2 โรงพยาบาลพิษณุเวชขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจร่างกายนิสิตใหม่ ..อ่านต่อ..
3 ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปีการศึกษา 2565 ของโรงพยาบาลพิษณุเวช ..อ่านต่อ..
4 กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรม HACKATHION ..อ่านต่อ..
5 กองการวิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ด้านบริหารจัดการฯ สำหรับนิสิต ประจำปี 2565 ..อ่านต่อ..
6 กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดอบรม Design Thinking ..อ่านต่อ..
7 สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประจำปี 2565 ..อ่านต่อ..
8 สำนักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัออบรมหลักสูตรสุดยอดเทคนิคการสอนสมัยใหม่ ONLINE รุ่นที่ 1 ..อ่านต่อ..
9 DUCKKING ประกาศรับสมัครงาน ..อ่านต่อ..
10 กองการวิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ประจำปีงบประมาณ 2565 ..อ่านต่อ..
11 กองอาคารสถานที่ ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2565 ..อ่านต่อ..
12 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์การอบรม ..อ่านต่อ..
13 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในงาน A-Pac EIF 2022 ..อ่านต่อ..
14 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565 ..อ่านต่อ..
15 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 ..อ่านต่อ..
16 คณะมนุษยศาสตร์ ม.นเรศวร งดให้บริการ วันที่ 11-12 พ.ค. 65 ..อ่านต่อ..
17 กองส่งเสริมการบริการวิชาการ เชิญร่วมงาน "ยุคทองแห่งงานแสดงสินค้าภูมิภาค รู้ก่อน รุกก่อน" ..อ่านต่อ..
18 กองกลาง สรุปข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่8/2565 ..อ่านต่อ..
19 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดโครงการ อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม ..อ่านต่อ..
20 โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระยะยาว ณ Mokwon University ภาคเรียนที่ 2 (Fall Semester) ประจำปี 2565 สาธารณรัฐเกาหลี ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 63  Next >> 


Total 1257 list