ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th
ลำดับที่ หัวข้อข่าว อ่านเพิ่มเติม
1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง ขอเรียนเชิญบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน (Talent Mobility) ..อ่านต่อ..
2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้แก่นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ..อ่านต่อ..
3 อพท.4 ขอเชิญยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์" ..อ่านต่อ..
4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรต่อใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน Refresher Course ..อ่านต่อ..
5 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร The Master รุ่นที่ 3 ของสถาบันยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก (iSAB) ..อ่านต่อ..
6 ประชาสัมพันธ์ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ..อ่านต่อ..
7 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา หลักสูตร Master of Philosophy(MPhil) และ Doctor of Philosophy (PhD) ณ Lingnan University ฮ่องกง ..อ่านต่อ..
8 ประชาสัมพันธ์ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยภูมิภาค ปี 2561 ..อ่านต่อ..
9 ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ อาคารเอกาทศรถ ม.นเรศวร ..อ่านต่อ..
10 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส ..อ่านต่อ..
11 ประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการนานาชาติระดับอุดมศึกษา ณ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ..อ่านต่อ..
12 ประชาสัมพันธ์ทุน Chevening Scholarship ประจำปี 2561/2562 ..อ่านต่อ..
13 ประชาสัมพันธ์โครงการ DAAD-scholarship programmes 2018/2019 for Thailand ..อ่านต่อ..
14 ประชาสัมพันธ์งานประกวดชิงรางวัล Eco World ..อ่านต่อ..
15 ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ Meji University ASEAN center ประเทศไทย ..อ่านต่อ..
16 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ณ เมียนมาร์ ..อ่านต่อ..
17 ชมรมยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการ "J-MAT Next Gen" ภายใต้แนวคิด "Turning Point" Become a New You ติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/smartjmat หรือ www.marketingthai.or.th ..อ่านต่อ..
18 BEC ดีต่อใจ ในวาระครบรอบปีที่ 14 ก้าวสู่ปีที่ 15 ของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร ..อ่านต่อ..
19 ประชาสัมพันธ์ การจัดประชุมนานาชาติของ AUN ณ เชียงใหม่ ..อ่านต่อ..
20 ประชาสัมพันธ์งานประชุม ณ Lingan University ประเทศฮ่องกง ..อ่านต่อ..

 1  2  3  4  5  6 ... 25  Next >> 


Total 493 list