ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ประวัติของคณะฯ

      วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม โดยมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2548 ให้คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัดกลุ่ม 8 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ภาควิชา

อ่านเพิ่ม

วิสัยทัศน์

      เป็นคณะที่โดดเด่นด้านวิชาการ ด้านการวิจัย และนวัตกรรม ในระดับชาติและนานาชาติ


ค่านิยมหลัก

Brightness (B)         สร้างความรอบรู้ด้านวิชาการ การวิจัย นวัตกรรม และการบริหารจัดการที่ดี
Excellence (E)         สั่งสมความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการปฏิบัติงานด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศของตนเองและองค์กร
Collaboration (C)     ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบุคคล/หน่วยงานและชุมชนที่ทำงานร่วมกัน โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างข้อตกลง ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้


พันธกิจ

สร้างผู้ประกอบการ ผู้จัดการ และผู้นำ ผ่านผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการบูรณาการองค์ความรู้ อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับภูมิภาค และระดับชาติของประเทศไทย

สัญลักษณ์และสีประจำคณะ

รูปนก สื่อถึงวิชาสื่อสารมวลชน
ลายกนก สื่อถึงความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย แทนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความดี ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
รูปเรือใบ แทนวิชาการบริหารธุรกิจ
แผ่นเอกสาร แทนงานวิจัย งานวิชาการอันทรงคุณค่า
จุดอิเล็กตรอน แทนองค์ความรู้ การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
อักษร Q Quality สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกแบบรูปทรงที่มีความหมายสื่อถึงการผสานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆให้มีความเป็นหนึ่ง สมัครสมานสามัคคี นำพาคณะสู้ความเจริญก้าวหน้า
   สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกที่มั่นคง เชื่อถือได้ หนักแน่น มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
   สีฟ้า ให้ความรู้สึกแจ่มใส เต็มไปด้วยความหวัง มุ่งสู่อนาคตที่สดใส