ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ประวัติของคณะฯ

      วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม โดยมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2548 ให้คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัดกลุ่ม 8 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ภาควิชา

อ่านเพิ่ม

ปรัขญา

      “คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร เป็นคณะแห่งการผสมผสานศาสตร์ทางด้านการบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร อันจจะทำไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน"


วิสัยทัศน์

      “ผู้นำทางวิชาการและวิจัย ศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในระดับนานาชาติ”


ปณิธาน

      “เป็นคณะที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยปนะโยชน์แก่สังคม”


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร
2. ผลิตงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ในศาสตร์ด้านธุรกิจ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอน และบริการ ทางวิชาการ
3. ให้บริการทางวิชาการ ทั้งด้านการให้คำปรึกษาและการเผยแพร่ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการ สื่อสารแก่สังคม
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะฯ ให้เป็นต้นแบบแก่องค์กรอื่นๆ ทั้งด้านประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาล
6 พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านธุรกิจและเศรษฐกิจ ให้คณะฯ เป็นศูนย์รวมความรู้ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค

สัญลักษณ์และสีประจำคณะ

รูปนก สื่อถึงวิชาสื่อสารมวลชน
ลายกนก สื่อถึงความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย แทนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความดี ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
รูปเรือใบ แทนวิชาการบริหารธุรกิจ
แผ่นเอกสาร แทนงานวิจัย งานวิชาการอันทรงคุณค่า
จุดอิเล็กตรอน แทนองค์ความรู้ การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
อักษร Q Quality สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกแบบรูปทรงที่มีความหมายสื่อถึงการผสานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆให้มีความเป็นหนึ่ง สมัครสมานสามัคคี นำพาคณะสู้ความเจริญก้าวหน้า
   สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกที่มั่นคง เชื่อถือได้ หนักแน่น มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
   สีฟ้า ให้ความรู้สึกแจ่มใส เต็มไปด้วยความหวัง มุ่งสู่อนาคตที่สดใส


วิทยากรระดับประเทศ


คำตอบ :หลักสูตรในระดับปริญญาโท มีดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ)
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการสื่อสาร
คำตอบ :ป.เอก มี 3 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา การสื่อสาร
คำตอบ :ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ก แบบ ก2
- สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (MBA) แผน ข (Executive)
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเอเชีย (ภาษาอังกฤษ) ทั้งแผน ก และแผน ข
- สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ แผน ก2
ระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารธุรกิจ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยว
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การสื่อสาร