ประวัติของคณะฯ

วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย
(อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม

คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • Address:99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง
    จ.พิษณุโลก 65000
  • Phone:055964949
  • Email: info_bec@nu.ac.th

ประวัติของคณะฯ

      วันที่ 1 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการสถาบันประจำมหาวิทยาลัย (อ.ก.ม.) เห็นชอบให้จัดตั้ง คณะใหม่ คือคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ (ชื่อเดิมของคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร) โดยแยกออกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เดิม โดยมีการแบ่งโครงสร้างเป็นสำนักงานเลขานุการคณะ และ 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขา วิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน และสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 กันยายน 2548 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติในการประชุมครั้งที่ 14/2548 ให้คณะฯ ที่จัดตั้งใหม่ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในคณะ เพื่อให้เกิดความกระชับและคล่องตัว คณะฯ จึงจัดกลุ่ม 8 สาขาวิชา รวมเป็น 3 ภาควิชา

อ่านเพิ่ม

วิสัยทัศน์

      เป็นคณะชั้นนำด้านวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการผลิตบัณฑิตอย่างมีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ


ปณิธาน

      “มุ่งมั่นสร้างสรรค์ศักยภาพของบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีเจตนารมย์ที่จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการ แหล่งค้นคว้าวิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออำนวยประโยชน์แก่สังคม”


พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีคุณภาพสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน มีทักษะทันสมัยด้านบริหารธุรกิจ เศรษศาสตร์ และการสื่อสาร
2. สร้างผลงานวิชาการและวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
3. บุกเบิก บูรณาการองค์ความรู้ สร้างงานวิจัย เพื่อต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและการให้บริหารวิชาการด้านการให้คำปรึกษาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านบริหารธุรกิจและการสื่อสารแก่สังคมได้
4. พัฒนาระบบการบริหารงานของคณะฯให้เป็นต้นแบบด้านความมีประสิทธิภาพเน้นหลักธรรมอภิบาล
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย องค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ


เป้าหมายในช่วงระยะเวลา 4 ปี (2561-2564)

      การก้าวเป็นคณะชั้นนำเป็นที่ยอมรับ มีความโดดเด่นด้านการจัดการวิชาการ และวิจัย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในปี 2564

สัญลักษณ์และสีประจำคณะ

รูปนก สื่อถึงวิชาสื่อสารมวลชน
ลายกนก สื่อถึงความเป็นไทย การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย แทนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ความดี ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ
รูปเรือใบ แทนวิชาการบริหารธุรกิจ
แผ่นเอกสาร แทนงานวิจัย งานวิชาการอันทรงคุณค่า
จุดอิเล็กตรอน แทนองค์ความรู้ การพัฒนางานวิชาการอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด
อักษร Q Quality สื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ออกแบบรูปทรงที่มีความหมายสื่อถึงการผสานวิชาการในสาขาวิชาต่างๆให้มีความเป็นหนึ่ง สมัครสมานสามัคคี นำพาคณะสู้ความเจริญก้าวหน้า
   สีน้ำเงิน ให้ความรู้สึกที่มั่นคง เชื่อถือได้ หนักแน่น มุ่งมั่นเพื่อความสำเร็จ
   สีฟ้า ให้ความรู้สึกแจ่มใส เต็มไปด้วยความหวัง มุ่งสู่อนาคตที่สดใส